Pravidlá súťaže (Štatút súťaže).

I. Organizátor súťaže

1) Organizátorom súťaže je spoločnosť „Grand – MS, s.r.o“ (ďalej len „Grand“), so sídlom: Ivana Krasku 1881/32-C, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 36 321 796, DIČ: 20 21 61 99 19, IČ DPH: SK 20 21 61 99 19, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 13030/R.

II. Termín konania súťaže

1)Nakoľko tieto pravidlá súťaže sa budú používať pri opakovanom pravidelnom, či sporadickom vyhlasovaní súťaží, budú termíny začiatku a ukončenia súťaží uvádzané vždy v obrazovej, alebo textovej informácii priamo na FB pri vyhlásení tej, ktorej súťaže. Do súťaže sa je možné prihlásiť len počnúc dňom jej vyhlásenia  a končiac dňom jej skončenia, vrátane dňa začatia a dňa skončenia.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré sú registrované na sociálnej sieti FB, majú po celý čas počas súťaže aktívny svoj FB účet a splnili stanovené pravidlá súťaže.

2) Súťažiaci svojou účasťou na hre potvrdzujú, že majú 18 a viac rokov.

3) Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FB uvedené na jeho linku: https://www.facebook.com/legal/terms.

IV. Podmienky účasti v súťaži

1) Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky súťaže :

a) Zverejnené na FB stránke organizátora (Tonery do tlačiarne) v textovej a obrazovej forme, uvedené vo vyhlásení príslušnej súťaže.

b) Uvedené v týchto podmienkach súťaže.

V. Výhra

1) Každá výhra je v každej súťaži presne špecifikovaná na FB stránke organizátora v texte , či obrazovej prílohe vyhlásenia tej-ktorej súťaže.

2) Vyčíslenie finančnej ceny výhry (je ňou cena, za ktorú sa výhra predávala v e-shopoch organizátora) je vždy uvedené na FB organizátora v texte, či obrazovej prílohe vyhlásenia tej-ktorej súťaže s DPH.

3) DPH za výhru platí organizátor súťaže.

4) V prípade, že výhra nie je v zmysle Zákona o dani z príjmov od dane oslobodená, platí daň z príjmu v zmysle zákona výherca.

5) Do súťaže sú organizátorom vkladané výhry, ktorých predajná cena u organizátora v čase jej predaja vrátane DPH nižšia, ako suma 350 €. V prípade, že by bola predajná cena výhry s DPH vyššia ako 350 €, bude to pri vyhlásení súťaže na FB riadne uvedené (viď. článok IX. Odstavec 14).

VI. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

1) Po ukončení súťaže bude víťaz (výherca) vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky súťaže.

a)Pri žrebovaní sa nebude pracovať s konkrétnymi menami účastníkov súťaže, ale len s číslami, ktoré zadefinuje organizátor. 

b) Určenie víťaza súťaže bude uskutočnené organizátorom žrebovaním. Spôsob zvoleného žrebovania závisí od organizátora (napríklad prostredníctvom generátora náhodných čísiel a podobne).

2) Výhercom každej súťaže organizovanej spoločnosťou Grand, môže byť vždy len jedna fyzická osoba.

3) Výhercom súťaže sa stane súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky podmienky účasti na súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom (napr. prostredníctvom generátora náhodných čísiel). Po náhodne vybranom čísle, bude vykonané odpočítanie poradia účastníkov súťaže až po náhodne vybrané číslo, čím bude stanovený výherca.

4) Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB organizátora označením facebookového mena výhercu. K takémuto oznámeniu môže organizátor pridať svoj koment, či ľubovoľný obrázok.

5) Víťaz súťaže bude kontaktovaný organizátorom súťaže prostredníctvom ním zverejneného kontaktu (napr. cez Messenger), čím k takémuto kontaktovaniu dáva zároveň súhlas.

6) Ak víťaz súťaže nebude do 48 hodín reagovať a neprejaví záujem si výhru prevziať, stráca na výhru nárok. V takom prípade organizátor žrebovanie zopakuje a výhra bude pridelená novému výhercovi.

VII. Spôsob odovzdania výhry

1) Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude víťazovi zaslaná prepravnou spoločnosťou na náklady organizátora.

2) V prípade, že sa výhra organizátorovi vráti, ako nedoručená, bude vykonané zopakovanie žrebovania a výhra bude zaslaná novému víťazovi.

3) Nové žrebovanie bude vykonané aj v prípade, ak výherca neoznámi do 48 hod. adresu, na ktorú mu je možné výhru zaslať. Mimo územia SR sa výhra nedoručuje.

VIII. Ochrana osobných údajov

1) Odpovedaním pod post na FB stránke organizátora súťažiaci udeľuje organizátorovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu internetové meno (prezývka), meno, priezvisko a v prípade výhry aj korešpondenčná adresa, počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry). Vo vzťahu k súťaži, organizátor súťaže pracuje len s osobnými údajmi výhercu.

2) Nakoľko FB stránky organizátora sú venované výrobkom predávaným prostredníctvom e-shopov organizátora, tak aj osoby prichádzajúce na tieto stránky sú spájané so záujmom o tieto výrobky. Z uvedeného dôvodu môže organizátor použiť takto získané e-mailové adresy účastníkov súťaže, ako tzv. „oprávnený záujem“ na spracúvanie osobných údajov účastníka súťaže v rozsahu jeho e-mailu pre jeho marketingové účely, k čomu účastník súťaže dáva svojou účasťou na súťaži súhlas.

3) Usporiadateľ ako organizátor (prevádzkovateľ) týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

4) Poučenie:

a) Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a organizátor ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na emailovej adrese info@grand-ms.sk.

b) Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

c) Osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytne organizátorovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať organizátora.

d) V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.

e) Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v súťaži možná.

IX. Záverečné ustanovenia

1) Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

2) Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom ani inak spojená.

3) V čase vytvorenia týchto pravidiel Facebook nazýval súťaž, pojmom „akcia“.

4) Každý súťažiaci sa súťaže zúčastňuje dobrovoľne na základe svojho vlastného rozhodnutia.

5) Súťažiaci svojou účasťou na súťaži potvrdzuje, že súhlasí s týmito pravidlami súťaže (štatútom súťaže).

6) Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, prípadne ju aj zrušiť.

7) Účasť v súťaži, ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. Obdobne nie je možné ani alternatívne plnenie výhry v peniazoch.

8) Na výhru nie je možné uplatňovať záruku, reklamáciu, či výmenu za inú vec.

9) V prevažnej väčšine je ako cena pre víťaza súťaže poskytovaná vec, alebo služba, ktorú organizátor predáva, či poskytuje.

10) V prípade, že je pri tej-ktorej súťaži uvedená cena vecnej výhry či služby, je táto suma uvádzaná s DPH. Uvádzaná suma je vždy zhodná s cenou za ktorú sa vec, či služba, v čase výhry u organizátora predáva, či poskytuje.

11) Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať len písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách a to najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky zaslané neskôr nebudú brané do úvahy.

12) V prípade komentov, či iných interakcií na FB organizátora súťaže majúcich zosmiešňujúci, hanlivý, urážajúci, ponižujúci, či iný obdobný charakter budú tieto organizátorom zmazané. Obdobne budú zmazané komenty nabádajúce k násiliu a priečiace sa zákonu, ako i fotografie zobrazujúce deti, či osoby v situácii, či polohách priečiacim sa dobrým mravom.

13) Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie:

a) Či FB profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

b) Odporuje pravidlám sociálnej siete FB.

c) Porušuje tieto pravidlá súťaže (štatút súťaže).

14) Organizátor súťaže neručí za:

a) Akékoľvek technické či iné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.

b) Doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

c) Doručenie výhry zaslanej prostredníctvom prepravnej spoločnosti.

15) Tieto pravidlá platia pre všetky súťaže organizované spoločnosťou Grand na sociálnej sieti FB, pokiaľ nie je organizátorom súťaže vyslovene v informácii o začatí súťaže priamo na FB uvedené inak. V takom prípade má takáto zmena pravidiel prednosť pred pravidlami uvedenými v tomto štatúte.

16) V čase konania súťaží sú tieto pravidlá zverejnené a verejne prístupné v na webovej stránke organizátora na linku: https://www.grand-ms.sk/pravidla-sutazi/

 

V Prievidzi dňa 22.01. 2020

Grand – MS ,s.r.o.